VAIRAVIMO MOKYMO PASLAUGOS

Ieškodami optimaliausio varianto būsimiems vairuotojams, siūlome šiuos vairavimo mokymo paslaugų paketus:


SISTEMINGAS - 450,00 EUR

Išlaikiusiems teorijos egzaminą VĮ „Regitra“.

 • Praktinis vairavimas - 30 mokymo valandų (kuras įskaičiuotas);
 • Mokyklinis praktinio vairavimo egzaminas;
 • Dokumentų administravimas.


INDIVIDUALUS - 500,00 EUR

Kiekviena pamoka pritaikyta Jūsų poreikiams ir galimybėms. 

 • KET, saugaus eismo įstatymo, saugaus vairavimo pagrindų, avarinių situacijų, ekonomiško ir ekologiško vairavimo, pagrindinės techninės automobilių priežiūros analizės;
 • Praktinis vairavimas - 30 mokymo valandų (kuras įskaičiuotas);
 • Mokyklinis praktinio vairavimo egzaminas;
 • KET kompiuterinės programos;
 • Pasirengimas VĮ „Regitra“ egzaminams;
 • Dokumentų administravimas.

 MOKYMASIS SU GRUPE - 470,00 EUR

Teorijos mokomasi su grupe.

 • KET, saugaus eismo įstatymo, saugaus vairavimo pagrindų, avarinių situacijų, ekonomiško ir ekologiško vairavimo, pagrindinės techninės automobilių priežiūros analizės;
 • Teorinis mokymas - 40 mokymo valandų;
 • Praktinis vairavimas - 30 mokymo valandų (kuras įskaičiuotas);
 • Mokykliniai teorijos ir praktinio vairavimo egzaminai;
 • KET kompiuterinės programos;
 • Pasirengimas VĮ „Regitra“ egzaminams;
 • Dokumentų administravimas.

EFEKTYVUS - 530,00 EUR

Norintiems puikiai išmokti.

 • KET, saugaus eismo įstatymo, saugaus vairavimo pagrindų, avarinių situacijų, ekonomiško ir ekologiško vairavimo, pagrindinės techninės automobilių priežiūros analizės;
 • Praktinis vairavimas - 36 mokymo valandos (kuras įskaičiuotas);
 • Mokyklinis praktinio vairavimo egzaminas;
 • KET kompiuterinės programos;
 • Pasirengimas VĮ „Regitra“ egzaminams;
 • Dokumentų administravimas.

 

 • Vienas papildomas praktinio vairavimo susitikimas (90 min.) - 37,00 EUR.
 • Viena valanda darbo su KET kompiuterinėmis programomis ir dėstytojo konsultacijomis - 12,00 EUR.
 • Galime suplanuoti vairavimo įgūdžių tobulinimą Jūsų automobiliu ir pasirinktu maršrutu. Vienos valandos (60 min.) kaina - 17,00 EUR.
 • Galite įsigyti dovanų kuponą už Jūsų pasirinktą sumą.

*Visoms paslaugoms taikoma galimybė už kursus mokėti dalimis.

Kontaktiniai duomenys:

Direktorė – Algė Jacienė, tel. nr. +37068580805;

Už vairavimo mokymą atsakingas asmuo – Stasys Jacys, tel. nr. +37065544157.

UAB „BLYKSTA“ VAIRAVIMO MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Taisyklės atnaujintos: 2023 m. sausio 2 d.

Mokyklos pavadinimas – UAB „Blyksta“ vairavimo mokykla;
Registracijos adresas – Šiaurės sodų 6-oji g. 40, Vilnius;
Adresas – 
Lvivo g. 38A, Vilnius;
Telefonas – 868580805;
Elektroninis paštas – geramokykla@gmail.com; info@blyksta.lt;
Mokyklos tipas – vairavimo mokykla;
Mokomoji kalba – lietuvių  ir rusų kalbos;
Direktorė – Algė Jacienė;
Už vairavimo mokymą atsakingas asmuo – Stasys Jacys.


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Blyksta“ (toliau vadinama – vairavimo mokykla) Darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai vietinis norminis teisės aktas, reglamentuojantis įstaigos darbo tvarką. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovo, mokytojų, mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų).

2. Vairavimo mokykla yra mokymo įstaiga, teikianti vairavimo mokymo paslaugas pagal Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis.

3. Vairavimo mokykla mokymo procese vadovaujasi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu; Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“; Vairuotojų mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Mokomųjų transporto priemonių reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“; Techniniais motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos   29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“; Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos  Respublikos  susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“; Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygomis ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo; Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijais ir metodų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu  Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų ir metodų aprašo patvirtinimo“; Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“; Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu  Nr. 1V-418 „Dėl Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimais ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“; Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (gali būti šių kodeksų išrašai, susiję su vairuotojų teisine atsakomybe už Kelių eismo taisyklių pažeidimus); Kelių eismo konvencija; Europos susitarimu, papildančiu Kelių eismo konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje; Kelio ženklų ir signalų konvencija; Europos susitarimu, papildančiu Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtu 1971 m. gegužės 1 d. Ženevoje; Europos susitarimu dėl svarbiausių tarptautinių automagistralių (AGR); Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu.

4. Vairavimo mokykla mokymo procese vadovaujasi mokymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytu išsilavinimo standartu.  

5. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas.

6. Už vairavimo mokymą atsakingas asmuo – Stasys Jacys.

II. VAIRUOTOJŲ MOKYMO DOKUMENTACIJA, JOS TVARKYMAS

7. Mokinių priėmimo į vairavimo mokyklą tvarka:

7.1.  mokiniai į UAB „Blyksta” vairavimo mokyklą priimami sudarius mokymo sutartį. Mokymo dokumentacija tvarkoma vadovaujantis nustatytais teisės aktais;  

7.2. sutartis galioja 12 mėn. nuo jos pasirašymo datos;

7.3. mokinių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis galiojančiu asmens duomenų apsaugos įstatymu;

7.4. mokinių praktinio vairavimo galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai tvarkomi vadovaujantis galiojančiu asmens duomenų apsaugos įstatymu;

7.5. VĮ „Regitra“ duomenų bazėje neteikiama informacija apie kurso baigimą tol, kol mokiniai nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ar turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 5 ir daugiau balų);

7.6. vairavimo mokyklos paslaugų įkainiai patvirtinti UAB „Blyksta“ direktoriaus.

8. Mokytojų ir personalo priėmimo bei atleidimo tvarka:

8.1. vairavimo mokyklos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, mokytojus, administracijos, ūkio ir pagalbinį personalą įstatymų nustatyta tvarka;

8.2. mokytojų ir kitų darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos). Ją pasirašo mokyklos direktorius ir priimamas į darbą asmuo;

8.3. kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys susitaria dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami vairavimo mokyklos vidaus tvarkai, o vairavimo mokyklos direktorius įsipareigoja mokėti mokytojams bei kitiems darbuotojams susitartą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu;

8.4. darbo pažymėjimą išduoda ir keičia vairavimo mokyklos direktorius. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi vairavimo mokyklos direktorius įteikia darbuotojui jo darbo pažymėjimą. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 5 metus;

8.5. mokytojai ir kiti darbuotojai neturi teisės be vairavimo mokyklos vadovybės žinios pavesti atlikti savo darbą kitiems asmenims;

8.6. priimant į darbą bei atleidžiant iš darbo mokytojus ir kitus darbuotojus, vairavimo mokyklos vadovas privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų darbo santykius reguliuojančių įstatymų ir norminių aktų;

8.7. vairavimo mokyklos vadovai ir darbuotojai atestuojami Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

9. Vairavimo mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.

10. Mokytojų darbo dienos laikas nenormuojamas (neetatinis).

11. Vairavimo mokykloje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas etatiniam personalui: darbo pradžia ir pabaiga bei pietų pertrauka atsispindi darbo grafikuose, patvirtintuose vairavimo mokyklos direktoriaus.

12. Vairavimo mokyklos biuro darbo laikas:

I    11.00-17.00
II   11.00-17.00
III  11.00-17.00
IV  11.00-17.00
V   11.00-16.00

Sumažėjus darbo krūviui, vairavimo mokyklos biuro darbo laikas:

I 11.00-15.00
II 11.00-15.00
III 11.00-15.00
IV 11.00-15.00
V 11.00-15.00

13. Mokytojui, nevedančiam pamokos pagal tvarkaraštį be priežasties ir neinformavus administracijos, skiriama drausminė nuobauda bei išskaičiuojama iš atlyginimo, pažymint žiniaraštyje faktinį darbo laiką.

14. Patekti į vairavimo mokyklos patalpas ne darbo metu galima direktoriui bei vairavimo mokyklos darbuotojui, turinčiam atitinkamą vadovo leidimą.

15. Atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą:

15.1. darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų;

15.2. už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo pradžios;

15.3. gali būti suteiktos tikslinės, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, nemokamos (nurodžius svarbią priežastį) ir papildomos atostogos (atsižvelgiant į darbo stažą).

IV. MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

16. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą darbuotojas arba direktorius. Jis atsako už teisės aktais nustatytos tvarkos vykdymą.

17. Valdyti motorinę transporto priemonę mokinys pradedamas mokyti mokymo aikštelėje ir tik po to keliuose, gatvėse.

18. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas – 5 ir daugiau balų.

19. Neatvykus į paskirtą praktinį vairavimo užsiėmimą ir nepranešus apie neatvykimą prieš vieną parą, užsiėmimas laikomas įvykusiu ir į praktinio vairavimo laiką neįskaičiuojamas. Už praleistą praktinio vairavimo užsiėmimą privalomas pakartotinis užsiėmimas bus apmokamas atskirai.

20. Praktinio vairavimo galutinė įskaita laikoma tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą ir filmuojama pagal Susisiekimo ministerijos ir Transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką.

21. Mokinys prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą supažindinamas su įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu. Neišlaikius praktinio vairavimo įskaitos, pakartotina įskaita yra mokama.

V. PERSONALO DARBO TVARKA. BENDROSIOS MOKYTOJŲ, DARBUOTOJŲ IR VADOVŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

22. Kiekvienas vairavimo mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus vairavimo mokyklos vadovo nurodymus bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų.

23. Vairavimo mokyklos bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

24. Mokytojams bei kitiems vairavimo mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, vairavimo mokyklos patalpose gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, mokinių akivaizdoje keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi mokiniai, jų tėvai (globėjai) ar interesantai.

VI. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS:

25. Dirbti dorai, sąžiningai, griežtai vykdyti pareigas, nustatytas vairavimo mokyklos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, kituose lokaliniuose norminiuose aktuose, reglamentuojančiuose jo darbo sąlygas.

26. Laiku ir tiksliai vykdyti visus direktoriaus įsakymus ar nurodymus, susijusius su darbu.

27. Visomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti aplaidžiam darbe, griežtai laikytis darbo drausmės, siekti kūrybiškumo.

28. Periodiškai, nustatytais terminais tikrinti sveikatą, apie visus traumatizmo atvejus nedelsiant pranešti vairavimo mokyklos administracijai.

29. Susirinkimus, posėdžius ir pasitarimus visuomeniniais klausimais vairavimo mokykloje galima vesti tik suderinus su vairavimo mokyklos direktoriumi.

30. Laikytis pedagoginės etikos.

31. Saugoti savo ir kitų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe instrukcijų reikalavimus.

32. Darbuotojai, baigę darbą, turi palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą, uždaryti langus, užrakinti duris ir įjungti apsaugos signalizaciją.

33. Vairavimo mokyklos direktorius atsako už tvarką vairavimo mokykloje ir už visą vairavimo mokyklos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems vairavimo mokyklos darbuotojams.

34. Nereikšti mokytojams pastabų dėl darbo pašalinių asmenų akivaizdoje.

35. Apdairiai elgtis su konfidencialia informacija, gerbti darbuotojų ir klausytojų privatumą.

36. Mokytojų teisės:

36.1. tobulinti savo kvalifikaciją;

36.2. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

36.3. inicijuoti, organizuoti įvairius renginius.

37. Mokytojų pareigos:

37.1. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą;

37.2. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;

37.3. laikytis teisės norminių aktų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų;

37.4. tobulinti savo kvalifikaciją;

37.5. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus;

37.6. pasirengti pamokoms, užsiėmimams;

37.7. analizuoti savo pedagoginę veiklą, kolegas ir vairavimo mokyklos vadovą;

37.8. dalyvauti mokinių įskaitų patikrinimo vykdyme (filmavime) ir vertinime;

37.9. pamoką vesti tik tvarkingoje klasėje ir automobilyje;

37.10. pamokų žurnalus pildyti mėlynu rašikliu. Pamokų žurnale žymėti kitus ženklus, negu leidžia dienyno pildymo taisyklės – draudžiama. Laikytis nurodytų grafų. Pamokų žurnalą pasiima pats mokytojas.

VII. MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA

38. Kiekvienas vairavimo mokyklos darbuotojas ir mokinys privalo tausoti mokyklos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

39. Vairavimo mokyklos darbuotojai ir mokiniai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.

40. Darbo dienos pabaigoje darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, prietaisus, automobilius, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą ar automobilį.

41. Mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakuavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

42. Išgirdę dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėję pašalinius žmones, darbuotojai privalo nedelsdamas iškviesti policiją.

43. Už sugadintą vairavimo mokyklos inventorių, technines mokymo priemones atsako kaltininkai. Nuostoliai mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai arba teisės aktų nustatyta tvarka.

44. Kasmet atliekama vairavimo mokyklos turto inventorizacija. 

VIII. MOKINIŲ ELGESIO, TEISIŲ IR PAREIGŲ TAISYKLĖS

45. Mokinys turi teisę:

45.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis vairavimo mokykloje;

45.2. į savarankišką mokymąsi;

45.3. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

45.4. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

46. Mokiniai privalo:

46.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų ir vairavimo mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

46.2. visada švariai ir tvarkingai rengtis;

46.3. būti mandagūs, drausmingi;

46.4. sistemingai stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas pagal vairavimo mokyklos nustatytą grafiką, išlaikyti įskaitas;

46.5. turėti reikalingas pamokai priemones;

46.6. gerbti mokytojus, tausoti vairavimo mokyklos turtą;

46.7. sumokėti pagal vairavimo mokykloje nustatytus įkainius už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą iki numatyto termino;

46.8. laikytis saugumo taisyklių mokymo klasėje ir praktinio vairavimo metu;

46.9. pamokose netrukdyti savo elgesiu kitiems moksleiviams, mokytojams;

46.10. palaikyti švarą ir tvarką patalpose, kur mokomasi ir dirbama;

46.11. sugadinus vairavimo mokyklos inventorių, patalpas ar kitą turtą, nuostolius atlyginti;

46.12. vairavimo metu turėti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir asmens dokumentą.

47. Mokiniams draudžiama:

47.1. smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius;

47.2. pamokų metu vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotines medžiagas;

47.3. naudotis mobiliuoju telefonu pamokų metu.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

49. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai, matomoje vietoje.

50. Visi iškylantys klausimai, ginčai sprendžiami kreipiantis pas vairavimo mokyklos direktorių arba LR galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Mokymo kokybės kontrolę vykdo Lietuvos transporto saugos administracijos Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyrius:

Adresas: Švitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, Lietuva.

Daugiau informacijos: http://ltsa.lrv.lt/lt

                                                  VĮ „Regitra“

Būsimiems ir esamiems vairuotojams derėtų bent retkarčiais apsilankyti VĮ „Regitra“ puslapyje, kur paskelbiamos įvairios naujienos:

http://www.regitra.lt/

KET

Kiekvienas eismo dalyvis privalo žinoti Kelių eismo taisykles (KET) bei susipažinti su nuobaudomis už jų pažeidimus, saugiu eismu ir pan. Tai galite padaryti čia:

https://www.keliueismotaisykles.info/